現在の位置

gaikokujin no tameno seikatsu sodan

eigo ka nihongo de hanashite kudasai

hoka no gaikokugo wa sodan shitekudasai

 

  • jikan

kayobi doyobi no 13:00 kara 17:00

 

  • basho

shiminkaikan 1kai

neyagawashi hadacyo 41ban 1go

 

toiawase 

neyagawashi kokusai koryu kyokai

denwabangou 072-811-5935

外国人(がいこくじん) の ための 生活(せいかつ) 相談(そうだん)

更新日:2017年3月27日