現在の位置

Jûshohenkô no todokede hôhô ga kawarimasu

Hêsê 24 nen ( 2012 nen ) 7gatsu 9 nichi ni jûminkihondaichôhô , nyûkan hô oyobi nyûkan tokurêhô ga kaisê sare , gaikokujintôrokuhô ga haishi saremasu. kono kaisê ni tomonai , jûshohenkô no todokede hôhô ga henkô saremasu.

  • nihonjin to dôyô ni , Neyagawashi kara tashikuchôson ni jûshohenkô surutokiniwa , Neyagawashi de tenshutsutodoke o shita ue de , tenshutsushômêsho no kôfu o ukeru koto ga  hitsuyô to narimasu .
  • jûshohenkô no todokede wa , shiyakusho no shiminka matawa kakucity・station ( Neyagawa・Kayasima・Kôrien・Nishi・Higashi ) de dekimasu.

Kakushu todokede

Shurui  

Todokedekikan

Todokedenin

Hitsuyô na mono

Shinai deno jûshoidô ( tenkyotodoke )

Hikkoshi ga owatte kara 14 nichi inai

・ honnin

・ setainushi

・ dôkyokazoku

・ dairinin ( ininjô ga kanarazu hitsuyô desu )

・ Zairyûkâdo ・ tokubetsuêjûshashômêsho matawa gaikokujintôrokushômêsho ( jûsho o utusu

 katazen-inbun )

・ todokede

nin honninkakunin

shorui

・ mitomein ( hon

nin no todokede no

 bâi wa fuyô )

(Chûi 2 )

Hokano shikuchôson eno jûshoidô ( tenshutsutodoke )

Hikkoshi no yotê ga kimatta toki

・ Zairyûkâdo ・ tokubetsuêjûsha

Shômêsho matawa

 gaikokujintôrokushômêsho ( jûsho o

 utsusu kata

zen-inbun )

・ todokede

nin honninkakunin

shorui

・ mitomein

( honnin no

 todokede no

 bâi wa fuyô )

Hokano shikuchôson kara jûshoidô ( tennyûtodoke )

Hikkoshi ga owatte kara 14 nichi inai

・ tenshutsu

shômêsho

・ Zairyûkâdo ・ tokubetsuêjûsha

Shômêsho matawa

 Gaikokujintôroku

Shômêsho

 ( jûsho o utsusu katazen-inbun )

・ todokede

nin honninkakunin

shorui

・ mitomein

 ( honnin no

todokede no

 bâi wa fuyô )

( Chûi2 )

Shinkinyûkokugo no tennyû todoke

( Chûi 1 )

Hikkoshi ga

 owatte kara 14 nichi inai

・zai

ryûkâdo ( zai

ryûkâdo mihakkyû

no bâi wa passport

ni hitsuyôjikô ga

 kinyû sarete

imasu )

・ passport

・ todokede

nin honninkakunin

shorui

・ mitomein

 ( honnin no

 todokede no

 bâi wa fuyô )

( Chûi2 )

Chûi 1   hôshikô go ni sainyûkoku suru bâi wa , hitsuyô na mochimono ga kotonaru bâi ga arimasu .Kuwashiku wa shiyakusho made otoiawase kudasai.

Chûi 2   dôitsusetainai no setainushi ga gaikokujinjûmin de aru bâi nado niwa , arata ni setai ni hairu kata to setainushi tono zokugara o shô suru kôteki na bunsho ga hitsuyô to narimasu ( kôteki na bunsho ga nihongo de nai bâi wa , sono hon-yakubun mo hitsuyô desu). Kuwashiku wa shiyakusho made otoiawase kudasai.

Todokedebasho

Koseki・jûkitantô no madoguchi matawa kakucity・station ( Neyagawa・Kayasima・Kôrien・Nishi・Higashi )

Uketsukejikan  

・ Getsuyôbi kara kin-yôbi   8 ji kara 17 ji 30pun made ( shukusaijitsu wa nozoku )

・Doyôbi                           8 ji kara 13 ji  made

Toiawasesaki

Koseki・jûkitantô ( naisen 2290 )

お問い合わせ
戸籍・住基担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
戸籍(婚姻届、出生届など)
電話:072-825-2215
住民異動、印鑑登録など
電話:072-813-1211
ファックス:072-825-2631
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2020年6月2日